Contoh Surat Perjanjian Damai

SURAT PERJANJIAN DAMAI


Yang bertanda tangan di bawah ini :
PIHAK I
Nama                                   :    ______________________________________________
Alamat                                 :    ______________________________________________
Selaku Pemilik Kendaraan :
Serta,
PIHAK II
Nama                                   :    ______________________________________________
Alamat                                 :    ______________________________________________
Selaku Pemilik Kendaraan :


Kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaian secara damai akibat accident yang terjadi pada tanggal ................................................ di Jl. ..................................................................................................... Pihak Imerasa bersalah dan bersedia membantu biaya perbaikan kerusakan kendaraan Pihak II, selanjutnya Pihak II menerima dan tidak akan melakukan tuntutan secara hukum kepadaPihak I di kemudian hari.

Demikian surat perjanjian damai ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.


                                                                                         Makassar, ................................................ 201

                          Pihak I                                                                        Pihak II                                

             (....................................)                                                (.....................................)Contoh Surat Perjanjian DamaiJanuary 28, 2017

0 komentar:

Post a Comment