Contoh Surat Keterangan Pengangkatan Guru Honorer TK

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAMAN KANAK-KANAK IDHATA KANAUNGAN
WILAYAH I KECAMATAN LABAKKANG
Alamat  :  Desa Kanaungan Kec. Labakkang Kab. Pangkep Telp. (0410) 2313012
Provinsi Sulawesi Selatan 90653
 


KEPUTUSAN
KEPALA TAMAN KANAK-KANAK IDHATA KANAUNGAN
KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKEP
NOMOR : 422/011/TK IDHATA/I/2014

PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP STATUS HONOR
TK IDHATA KANAUNGAN

KEPALA TAMAN KANAK-KANAK IDHATA KANAUNGAN

Membaca             :      a.  Bahwa sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
                                 b.  Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya bagi anak-anak usia sekolah dasar.
                               c.  Bahwa untuk maksud poin a dan b diatas, perlu untuk mengangkat guru honorer yang berkelayakan.

Mengingat                  :      1.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
                                         2.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
                                         3.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

Memperhatikan           :      Pokok-Pokok program kerja Kepala TK Idhata Kanaungan

MEMUTUSKAN

Menetapkan                :     
PERTAMA                :      Terhitung sejak tanggal 07 Januari 2014 mengangkat saudari :
Nama                            :    SYAMSINAR, S.Pd
Tempat/Tgl. Lahir         :    Labakkang, 8 Nopember 1985
Pendidikan Terakhir     :    Strata Satu (S1)
Program Studi               :    Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

KEDUA                   :    Tenaga Guru yang dimaksud, selama melaksanakan  tugasnya sebagai tenaga honorer dengan menggunakan dana subsidi pemerintah, peran serta komite dan dana-dana yang relevan lainnya.
KETIGA                : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT                 :      Demikian Surat Keputusan ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan           :    Kanaungan
Pada tanggal        :    07 Januari 2014

Kepala,Hj. RAHMAWATY, S.Pd
NIP. 19760225 198611 2 001

Tembusan  Kepada Yth :
1.      Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Labakkang
2.      Yang bersangkutan untuk diindahkan
3.      Pertinggal

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAMAN KANAK-KANAK IDHATA KANAUNGAN
WILAYAH I KECAMATAN LABAKKANG
Alamat  :  Desa Kanaungan Kec. Labakkang Kab. Pangkep Telp. (0410) 2313012
Provinsi Sulawesi Selatan 90653
KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK IDHATA KANAUNGAN
NOMOR : 422/002/Kep/TK ID/I/2014

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM
PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA TAMAN KANAK-KANAK IDHATA KANAUNGAN


Membaca                    :      Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar atau bimbingan pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 di TK Idhata Kanaungan, perlu menetapkan pembagian tugas guru dalam proses belajar dan bimbingan.

Mengingat                  :      1.  Penetapan Kalender Pendidikan dari Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kab. Pangkep Tahun Pelajaran 2013/2014.
                                           2.  Hasil Rapat dan pada tanggal 06 Januari 2014 tentang Pembagian Tugas Guru.
                                           3.  Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Idhata Kanaungan            No. 421/2014/Diknas Tanggal 19 September 2005.


MEMUTUSKAN

Menetapkan                :     
Pertama                       :      Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar atau Bimbingan pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014, seperti tersebut dalama lampiran I keputusan ini.
Kedua                         :      Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tugas tersebut pada lampiran II keputusan ini.
Ketiga                         :      Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.
Keempat                     :      Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini diberikan pada anggaran yang sesuai.
Kelima                        :      Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keenam                      :      Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan           :    Kanaungan
Pada tanggal        :    08 Januari 2014  

Kepala,
Hj. RAHMAWATY, S.Pd
NIP. 19760225 198611 2 001


Tembusan  Kepada Yth :
1.      Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kab. Pangkep di Pangkajene
2.      Kepala UPT Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pemuda Kec. Labakkang di Labakkang
3.      Pengawas TK/SD wilayah Kecamatan Labakkang
4.      Masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diindahkan
5.      Pertinggal

Contoh Surat Keterangan Pengangkatan Guru Honorer TKLampiran II      :  Keputusan Kepala Tk. Idhata Kanaungan
                               Nomor          :     442/00/Kep/TK.IK/I/14
                               Tanggal        :     08 Januari 2014


PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN 2013/2014

No
Nama/NIP/NGB
Gol. Ruang
Jabatan
Guru
Jenis
Guru
Tugas
Mengajar
Jumlah
Ket.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
Hj. Rahmawati, S.Pd
Syamsinar, S.Pd
Suhaena Nur
Munarti, S.Pd
Hasriawanti Sabri
IV/a
Guru Pembina
Kepala TK
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Pembiasaan
Kelas 0
Kelas 0
Kelas 0
Kelas 0
6
24
24
24
24

GK
GK
GK
GK
JUMLAH
Kanaungan, 08 Januari 2014

Kepala,
Hj. RAHMAWATY, S.Pd

NIP. 19670225 198611 2 001March 18, 2014

0 komentar:

Post a Comment